Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 18 december 2023

Artikel 1: Definities

 1. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en cdum tot uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een op enige manier een goed of dienst afneemt bij cdum.
 3. Opdrachtnemer: cdum.
 4. Offerte: de offerte die opdrachtnemer uitreikt en door opdrachtgever schriftelijk bevestigd is.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst die volgt uit het akkoord gaan met de Offerte.
 6. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden welke deel uitmaken van de overeenkomst.
 7. Opdracht: een schriftelijke beschrijving van de opdracht in de Overeenkomst voor Opdrachtnemer.
 8. Website: https://cdum.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever, behoudens en voor zover Opdrachtnemer met Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 2. Bij vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing voor alle handelsnamen welke in de KvK zijn toegevoegd aan cdum.
 4. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Opdrachtgever worden ingelicht.

Artikel 3: Gegevensverstrekking

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en binnen een redelijk gesteld termijn door Opdrachtnemer, worden verstrekt aan Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard of omvang dan ook, bij Opdrachtgever of derden indien Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtnemer onjuist en/of onvolledig verstrekte gegevens.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer streeft naar een tijdige uitreiking van een offerte. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig sturen van een offerte.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade volgend uit vertraging tot uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade volgend uit handelingen van derden die betrekking hebben op het werk van Opdrachtnemer.

Artikel 5: Prijs

 1. Wijzigingen in lonen, prijzen, belastingen, rechten of andere prijsbepalende omstandigheden worden verrekend tenzij dit uitdrukkelijk niet in de Overeenkomst of Offerte is overeengekomen. Indien enige verrekening plaatsvindt zal Opdrachtnemer binnen een redelijk termijn gegevens aanleveren die nodig worden geacht om de bedoelde wijziging door te berekenen.
 2. Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op kostenverhogende omstandigheden zoals bedoeld in artikel 47 UAV 1989.
 3. Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op kostenverhogende omstandigheden zoals bedoeld in artikel 7:753 BW.
 4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de Prijs, die door Opdrachtnemer wordt gegevens wegens te late oplevering van een gedeelte van of het gehele werk, ten gevolge van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen vertraging.
 5. Opdrachtnemer bepaalt de hoogte van eventuele boetes of kortingen op de prijs.
 6. Opdrachtnemer rekent geen voorrijkosten, behalve indien dit schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Het werk op een bepaalde dag vangt aan op het moment dat Opdrachtnemer vertrekt vanuit het vestigingsadres van Opdrachtnemer. De reistijd van Opdrachtnemer naar de werklocatie van Opdrachtgever valt onder werktijd.

Artikel 6: Retentierecht

 1. Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op het retentierecht conform artikel 3:290 BW.
 2. Slechts indien schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst dat het retentierecht niet geldt, wordt artikel 3:290 BW uitgesloten. In dat geval sluiten Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk de toepasselijkheid van artikel 3:290 BW uit.

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer verplicht zichzelf tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan Opdrachtnemer gedurende de opdracht ter uitvoering van de werkzaamheden vertrouwelijk is toevertrouwd of waarvan Opdrachtnemer het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht voor eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Opdrachtnemer streeft bij mogelijke niet nakoming van dit artikel daarin zo spoedig mogelijk nakoming te hervatten. Bij eventuele niet nakoming wordt Opdrachtgever indien mogelijk ingelicht over deze niet nakoming.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

 1. Verstrekte opdrachten worden door Opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de Opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden dienaangaande.
 2. Opdrachtnemer behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke Opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden indien Opdrachtgever dit verbod overtreedt.
 3. Indien Opdrachtgever het voorgaande lid overtreedt en de overtreding teniet kan worden gedaan, is Opdrachtgever verplicht een boete te voldoen van vijfhonderd euro per dag vanaf de dag van overtreding tot de dag van herstel van de begane overtreding. De boete bedraagt maximaal vijfentwintigduizend euro.
 4. Indien Opdrachtgever het voorgaande lid overtreedt en de overtreding niet teniet kan worden gedaan, is Opdrachtgever verplicht een boete te voldoen van twintigduizend euro.
 5. Bovenstaande leden van dit artikel gelden ook voor Derden, waar Opdrachtgever wordt vervangen met Derden, indien zij leden in dit artikel schenden.

Artikel 9: Verzending

 1. Voor zover van toepassing verzendt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de benodigdheden voor het uitvoeren van de Opdracht.
 2. Opdrachtgever zorgt voor een stalplaats voor de benodigdheden voor het uitvoeren van de Opdracht. In het geval dat er kosten worden gemaakt voor het stallen van de benodigdheden zoals stalkosten, het onjuist plaatsen van de benodigdheden welke resulteert in een boete, zijn voor Opdrachtnemer voor zover deze niet zijn toe te rekenen aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever neemt grote zorg voor eventueel materieel van Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de Opdracht.

Artikel 10: Retour

 1. Voor zover van toepassing is het retour sturen van benodigdheden tot het uitvoeren van de Opdracht mogelijk.
 2. Het retourneren van producten is niet mogelijk indien deze producten specifiek bedoeld zijn voor Opdrachtgever.
 3. Het retourneren van producten is in zijn geheel niet mogelijk na oplevering van de werkzaamheden.

Artikel 11: Klachtentermijn

 1. Enige klachten over werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk 10 werkdagen na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Opdrachtnemer de herstelwerkzaamheden verrichten om alsnog te aan de overeenkomst te voldoen. Indien Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat herstelwerkzaamheden zinloos zijn, moet Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maken aan Opdrachtnemer.
 3. Indien nakoming niet meer mogelijk is door Opdrachtnemer zijn de overeenkomstige bepalingen in de wet van toepassing.

Artikel 12: Gebrek en verzuim

 1. In het geval dat Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke is gesteld of in verzuim is en Opdrachtgever schriftelijk in verzuim is gebracht middels een schriftelijke aanmaning en na een redelijk termijn van ten minste 5 werkdagen nog steeds in verzuim is, worden in ieder geval de kosten in rekening gebracht boven op alle openstaande verplichtingen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. Indien Opdrachtgever blijvend onmogelijk is om de overeenkomst na te komen en Opdrachtgever schriftelijk kennis heeft genomen van het gebrek door Opdrachtnemer worden in ieder geval extra kosten in rekening gebracht op de schade voor Opdrachtnemer zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 4. De volgende extra kosten worden in rekening gebracht voor Opdrachtgever:
  1. Over de eerste €5.000,00 van de openstaande verplichtingen: 15%;
  2. Over het meerdere tot €10.000,00 van de openstaande verplichtingen: 10%;
  3. Over het meerdere tot €50.000,00 van de openstaande verplichtingen: 5%;
  4. Over het meerdere: 3%.
 5. In het geval dat de schade voor Opdrachtnemer aantoonbaar hoger is, welke redelijkerwijs gemaakt zijn, komen deze voor vergoeding in aanmerking.
 6. In het geval dat Opdrachtnemer in gebreke of verzuim is geldt de wet overeenkomstig. Lid 4 is niet van toepassing voor schade veroorzaakt door Opdrachtnemer.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Onverminderd de reeds bestaande bevoegdheden voor partijen om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, heeft Opdrachtnemer en Opdrachtgever het recht op de overeenkomst te ontbindingen in de volgende omstandigheden:
 2. Indien Opdrachtnemer de bedrijfsuitvoering staakt, een aanvraag tot surséance van betaling of in staat van faillissement wordt verklaard.
 3. Indien Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt aan Opdrachtnemer welke van dergelijke aard is dat de overeenkomst niet kan worden voortgezet door Opdrachtnemer voor de Prijs.
 4. Indien Opdrachtgever op eniger moment het aannemelijk acht dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt zoals bedoeld artikel 5 UAV 2012 evenals betalingsverplichtingen.

Artikel 14: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn gegeven op de factuur.
 2. Indien de factuur niet binnen de aangegeven betalingstermijn is voldaan is onmiddellijk rente over de niet betaalde factuur verschuldigd. Deze rente bedraagt:
  1. 12% op jaarbasis voor ondernemers en rechtspersonen; en
  2. 6% op jaarbasis voor natuurlijke personen.
 3. Indien de wettelijke rente op lager is dan percentages aangegeven in lid 2, gelden de percentages van de wettelijke rente.
 4. Bij enige betaling zal eerst de rente en eventuele kosten, zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden, worden verrekend. Pas indien rentes en kosten verrekend zijn worden openstaande facturen verrekend in chronologische volgorde van factuurdatum.

Artikel 15: Subsidieaanvraag

 1. Opdrachtnemer poogt de subsidieaanvraag zo spoedig en professioneel mogelijk in te dienen bij de betreffende subsidieverstrekker.
 2. De hoogte van de subsidie kan worden ingeschat door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het lager uitvallen van de verstrekte subsidie door de subsidieverstrekker.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een incorrecte subsidieaanvraag indien de onjuistheid of onvolledigheid veroorzaakt is door de onjuiste of onvolledige informatieverstrekking van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade of gederfde inkomsten bij, al dan niet gedeeltelijke, weigering van de subsidie door de subsidieverstrekker.
 5. In het geval dat een subsidieaanvraag wordt goedgekeurd poogt Opdrachtnemer, zo waar mogelijk gemaakt door de subsidieverstrekker, de subsidie rechtstreeks naar het bij Opdrachtnemer bekende rekeningnummer van Opdrachtgever te laten storten door de subsidieverstrekker.
 6. In het geval dat de subsidie bij Opdrachtnemer wordt gestort, gaat dit in mindering van de nog schuldige betaalverplichting. In het geval dat de betaalverplichting reeds volledig is voldaan en de subsidie door Opdrachtnemer wordt ontvangen, wordt de volledige subsidie bij Opdrachtnemer bekende rekeningnummer van Opdrachtgever gestort.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor foutieve informatie die een foutieve storting van gelden heeft bewerkstelligd. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor het correct aanleveren van de informatie waarmee een banktransactie succesvol verloopt.
 8. Dit artikel geldt niet indien Opdrachtgever niet expliciet instemt met een subsidieaanvraag door cdum B.V.

Artikel 16: Rechtskeuze

 1. Op enige rechtsverhouding welke voorkomt uit enige Overeenkomst waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.